Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Pravidla pro poskytování půjček z rozpočtu obce na opravu nemovitostí v obci Vrbičany

Pravidla pro poskytování půjček z rozpočtu obce na opravu nemovitostí v obci Vrbičany 

 

Pravidla pro poskytování půjček z rozpočtu obce na opravu nemovitostí v obci Vrbičany

 

 

Obec Vrbičany, IČ 008 28 807, se sídlem Vrbičany 35, PSČ 411 21 (dále jen „obec), vydala rozhodnutím svého zastupitelstva ze dne 7.12.2017 č. usnesení 12 „Pravidla pro poskytování půjček“  (dále jen „Pravidla“). Tato možnost poskytování půjček byla zřízena s cílem podpořit rozkvět obce, konkrétně pokud jde  o zlepšení stavu a vzhledu nemovitostí v katastrálním území obce.                          

 

Těmito pravidly jsou upraveny podmínky čerpání prostředků (půjček) pro občany obce, jejich účelové určení a podmínky jejich splácení zpět do Fondu.

 

 

Podmínky čerpání účelových prostředků (půjček) na opravu nemovitostí  s platností od 1.1.2019

 

 • půjčky mohou čerpat pouze fyzické osoby starší 18ti let,
 • půjčky mohou čerpat pouze občané obce, tj. osoby mající v obci trvalý pobyt, kteří zároveň vlastní nemovitost v katastru obce, kterou mají zapsanou na LV v katastru nemovitostí, a to na základě písemné žádosti předložené obci,
 • maximální výše půjčky jedné osobě činí 200.000,- Kč, přičemž osoby žijící ve společné domácnosti se pro účely poskytování prostředků považují za jednu osobu, půjčku však lze poskytnout společně manželům, či spoluvlastníkům nemovitosti, pokud všichni splňují stanovené podmínky,
 • půjčky budou poskytovány do vyčerpání finančního rámce, který byl stanoven ve výši 1 mil Kč. Další zájemci budou moci být uspokojeni teprve poté, co předchozí zájemci vrátí v souladu s podmínkami čerpání půjčené prostředky, případně pokud zastupitelé schválí navýšení tohoto rámce.
 • prostředky budou poskytovány na základě smlouvy o půjčce mezi obcí a osobou zájemce,
 • konečné rozhodnutí o poskytnutí půjčky podléhá schválení zastupitelstvem obce,
 • na poskytnutí půjčky z Fondu není právní nárok.

                           

 • Žadatel v žádosti uvede předmět investice včetně odhadovaných nákladů

 

 

 

 

                       

          

 

Podmínky použití prostředků (půjček):

 

 • použití poskytnutých prostředků je účelově vázáno na investice do nemovitostí nacházejících se v katastru obce, přičemž preferovány jsou investice do vzhledu nemovitostí (fasády, střecha, oplocení, okna atd.),
 • z půjček lze hradit  náklady na  materiál, dopravu a práci (včetně projekční činnosti a projektové dokumentace) související s plněním účelu půjčky dle předchozího odstavce,
 • použití půjčky  k  jinému účelu  či  na  jiné  náklady,  než  je uvedeno v předchozích odstavcích, není možné.

 

 

 

Podmínky vracení (splacení) prostředků (půjček):

 

 • půjčené prostředky poskytnuté je zájemce, který je čerpal, povinen vrátit na účet obce v souladu s uzavřenou smlouvou o půjčce,
 • půjčky budou  úročeny zvýhodněnou  úrokovou sazbou 1% p.a., přičemž úroky budou splatné spolu se splátkami jistiny,
 • ke každé půjčce bude zpracován splátkový kalendář (plán splácení), který bude přílohou smlouvy o půjčce, v němž bude stanovena výše každé splátky (splácené jistiny + odpovídající části úroku z půjčky) a termín její úhrady,
 • doba splácení  a  výše  splátek  půjčky  bude  stanovena  individuálně v závislosti na výši půjčky, minimální měsíční splátka však musí činit alespoň 1.000,- Kč + odpovídající část úroku. Maximální doba splácení je 5 let, tj. 60 měsíců.
 • v případě prodlení se splácením poskytnuté půjčky (tedy některé ze stanovených splátek) o více než 10 kalendářních dní od stanoveného data splatnosti, ztratí zájemce výhodu splátek a bude povinen vrátit celou zbývající část jistiny a odpovídající úrok nejpozději do 30 dnů od stanoveného data splatnosti, s jejíž úhradou se dostal do prodlení, pro uvedený případ prodlení se splácením půjčky bude zájemce povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení,
 • poskytnutá půjčka bude zajištěna biankosměnkou, kterou vystaví zájemce při podpisu smlouvy o půjčce a předá obci, která ji bude oprávněna doplnit o dlužnou částku a uplatnit u příslušného soudu k vymáhání, v případě řádného splacení poskytnuté půjčky, vrátí obec biankosměnku zpět zájemci,
 • možnost půjčky je kdykoliv během volebního období, tzn., že půjčka může splácením přejít do dalšího volebního období.

 

Kontrola použití prostředků (půjček):

 

 • obec má právo provádět kontrolu použití prostředků půjčených z Fondu, a to na místě samém i přezkoumáním údajů o financování,
 • zájemci, kteří budou čerpat půjčku jsou povinni do jednoho roku bez vyzvání předložit vyúčtování použití prostředků (uznatelných nákladů) z půjčky.

 

 

Tyto podmínky byly schváleny zastupitelstvem obce na jeho zasedání dne 4.12.2014, na němž došlo ke zřízení Fondu, a lze je měnit pouze schválením jejich změn zastupitelstvem obce.

Dne 26.1.2017 zastupitelstvo obce Vrbičany usnesením č. 9/2017 schválilo změny platné od 1.1.2017.

 

Dne 17.12.2018 zastupitelstvo obce Vrbičany usnesením č. 13/2018 schválilo nové znění platné od 1.1.2019